۱۴ام تیر ۱۳۹۶ پزشکی علمی

پولایی موزیرجی, زهرا, عظیمی, عزیز, کاظم زاده حنانی, سیامک, نجفی, محمد. (۱۳۹۶). تخمین همزمان خواص ترموفیزیکی و ضرایب انتقال‌حرارت جابجایی یک اتاق نمونه در تهران در یک مساله محاسبه بار حرارتی-برودتی معکوس. نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, ۴۹(۱), ۱۴۷-۱۶۰٫ doi: 10.22060/mej.2016.766

زهرا پولایی موزیرجی; عزیز عظیمی; سیامک کاظم زاده حنانی; محمد نجفی. “تخمین همزمان خواص ترموفیزیکی و ضرایب انتقال‌حرارت جابجایی یک اتاق نمونه در تهران در یک مساله محاسبه بار حرارتی-برودتی معکوس”. نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, ۴۹, ۱, ۱۳۹۶, ۱۴۷-۱۶۰٫ doi: 10.22060/mej.2016.766

پولایی موزیرجی, زهرا, عظیمی, عزیز, کاظم زاده حنانی, سیامک, نجفی, محمد. (۱۳۹۶). ‘تخمین همزمان خواص ترموفیزیکی و ضرایب انتقال‌حرارت جابجایی یک اتاق نمونه در تهران در یک مساله محاسبه بار حرارتی-برودتی معکوس’, نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, ۴۹(۱), pp. 147-160. doi: 10.22060/mej.2016.766

پولایی موزیرجی, زهرا, عظیمی, عزیز, کاظم زاده حنانی, سیامک, نجفی, محمد. تخمین همزمان خواص ترموفیزیکی و ضرایب انتقال‌حرارت جابجایی یک اتاق نمونه در تهران در یک مساله محاسبه بار حرارتی-برودتی معکوس. نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, ۱۳۹۶; ۴۹(۱): ۱۴۷-۱۶۰٫ doi: 10.22060/mej.2016.766